COPYRIGHT

© Stance Photography, 2019

All Rights Reserved

Privacy policy

CONTACT

info@stancephotography.com

T +31 6 12554120

Kvk: 70789568

Hoevelaken, Nederland

  • Facebook - Black Circle

ALGEMENE VOORWAARDEN INSTAGRAM WINACTIE

“WIN EEN LOVESHOOT INCLUSIEF HAIRSTYLING & VISAGIE EN EEN BRAINSTORMSESSIE MET EEN WEDDINGPLANNER!”

 

Algemeen

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de de Instagram winactie “WIN EEN LOVESHOOT INCLUSIEF HAIRSTYLING & VISAGIE EN EEN BRAINSTORMSESSIE MET EEN WEDDINGPLANNER!” (verder te noemen: “Actie”) van The Memory Factory en Stance Photography (verder te noemen: “Organisatie”), gevestigd en kantoorhoudende te Gouda en Hoevelaken.

2. Deze Actie heeft als doel prijzen weg te geven onder de deelnemers.

3. Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd van maandag 18 februari 2019 t/m zondag 24 februari 2019. De actie wordt gehouden in Nederland waarbij een loveshoot t.w.v 155 euro, hairstyling & visagie t.w.v. 175 euro een brainstormsessie met een weddingplanner t.w.v. 140 euro en een bruiloftsite op Zankyou met twee premium producten (premium designs voor de website en extra website beveiliging)  t.w.v. 57 euro aan de winnaar wordt weggegeven.

4. Prijzen kunnen niet in contanten uitbetaald worden.

5. De winnaar is verloofd en moet woonachtig zijn in Nederland.

6. De loveshoot inclusief hairstyling & visagie zal plaatsvinden op een dinsdag, woensdag of donderdag, omgeving Utrecht / Amersfoort,  in overleg met de fotograaf en visagist. Dit is afhankelijk van hun beschikbaarheid. De brainstormsessie met de weddingplanner zal in overleg op een avond plaatsvinden via Skype.

7. De prijzen kun je verzilveren uiterlijk tot september 2019.

Deelname

1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die in Nederland woonachtig is en minimaal 18 jaar oud is.

2. Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De Organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening zijn dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

3. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisatie en leveranciers die deelnemen aan deze actie en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

Speelwijze

1. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie punt 1.3). Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer alle Instagram-accounts die aan de actie meedoen te volgen.

2. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens.

3. De selectie van de winnende deelnemer en de daaraan verbonden prijzen geschiedt naderhand door middel van een willekeurige keuze door de Organisatie.

4. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Uitkering prijzen

1. Het kiezen van de winnaar gebeurt, zodra er aan de voorwaarden van de prijsuitreiking is voldaan.

2. Zodra de winnaar is gekozen wordt dit aan hem/haar persoonlijk kenbaar gemaakt.

3. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert binnen een week na uitreiking van de prijs, kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

4. De Organisatie draagt zorg voor de eventuele ten behoeve van de uit te keren prijzen te betalen kansspelbelasting volgens de Wet op de Kansspelbelasting.

5. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de Organisatie.

 

Medewerking en gegevens/privacy

1. Door deelname aan deze Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan de Organisatie om hun namen voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze Actie te gebruiken.

2. De gegevens die de Organisatie verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in hun gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

3. De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

Aansprakelijkheid

1. De Organisatie en/of de door hen ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.

2. Meer specifiek zijn de Organisatie en/of de door hen ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:

– enig gebruik van de uitgekeerde prijzen; of

– het feit dat de ingevoerde persoonsgegevens onjuist zijn.

Onmacht

1.Wanneer de Organisatie niet in staat is aan de overeenkomst te voldoen door slechte weersomstandigheden, of persoonlijke omstandigheden zal de Organisatie met de winnaar een nieuwe datum plannen.

 

Auteursrecht

1. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, waaronder foto’s, berust bij de Organisatie.

2. De winnaar is gerechtigd foto’s openbaar te maken op eigen websites en social media kanalen, met in-achtneming van de persoonlijkheidsrechten (art. 25 Aw) van Stance Photography, waaronder doch niet uitsluitend naamsvermelding.

3. Opdrachtgever is niet gerechtigd de foto’s aan derden ter beschikking te stellen of door derden te laten openbaarmaking of verveelvoudigen, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Stance Photography. Hieronder is mede, doch niet uitsluitend begrepen en inzenden van foto’s voor wedstrijden, publiceren of laten publiceren in tijdschriften en andere media, ter beschikking stellen van foto’s aan leveranciers en andere bedrijven of ondernemingen.

4. Opdrachtgever is niet gerechtigd foto’s te bewerken, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Stance Photography.

 

Portretrecht

1. De Organisatie en de ingeschakelde hulppersonen houden zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media en in drukwerk, waaronder mede begrepen promotiemateriaal zoals dit aan leveranciers wordt toegezonden onder vermelding van Stance Photography.

2. Indien de Organisatie en de ingeschakelde hulppersonen foto’s wenst te gebruiken voor wedstrijden en publicaties in tijdschriften of groot formaat promotiemateriaal, zal Stance Photography vooraf toestemming vragen aan de winnaar.

 

Slotbepalingen

1. De Organisatie is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

2. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisatie een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert en die nietig of vernietigbaar is.

3. Op deze actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gouda. Aldus opgemaakt te Gouda, februari 2019.